7 MARS ÅRSMÖTE

Klubben har årsmöte, alla medlemmar är välkomna. Årsmötet startar 13.00. Man är välkommen och äta lunch tillsammans innan vid 12.

Föredragningslista för årsmötet 7 mars

§1. Årsmötets öppnande

§2. Fastställande av röstlängd för mötet.

§3. Val av mötesordförande och mötessekreterare för mötet.

§4. Val av protokolljusterare och rösträknare.

§5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

§6. Fastställande av föredragningslista.

§7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

§8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

§10. Fastställande av medlems- och terminsavgifter.

§11. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

§12. Behandling av styrelsens förslag och motioner.

§13. Val av

  1. a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
  2. b) val av övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
  3. c) val av revisor för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  4. d) val av en till tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, om mer än en persons väljs till valberedning ska en av ledamöterna utses till ordförande; samt
  5. e) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

§14. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

§15. Årsmötets avslutande